Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Αργολίδας για την επίσκεψη του Μακελάρη των λαών στην ΑθήναΗ Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας κα­ταγ­γέλ­λει και κα­τα­δι­κά­ζει την επί­σκε­ψη του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπά­μα στην Αθήνα, πα­ρα­μο­νές μά­λι­στα της επε­τεί­ου του ΠΟ­ΛΥ­ΤΕ­ΧΝΕΙΟΥ.
Η επί­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συν­θή­κες ολο­μέ­τω­πης επί­θε­σης της κυ­βέρ­νη­σης ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη, τα πλα­τιά λαϊκά στρώ­μα­τα και της όλο και πιο βα­θιάς ελ­λη­νι­κής εμπλο­κής στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια. Ερ­χε­ται με τη σειρά της να υπη­ρε­τή­σει την πε­ρι­βό­η­τη «γε­ω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση» σε όφε­λος των μο­νο­πω­λί­ων με θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους τόσο για τον ελ­λη­νι­κό λαό όσο και για τους λαούς της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής. Είναι τε­ρά­στιες οι ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, που χωρίς δι­σταγ­μό πα­ρα­χω­ρεί βά­σεις, στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές, το σύ­νο­λο των ανα­γκαί­ων υπη­ρε­σιών και πλη­ρο­φο­ριών.
Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας, σε συ­νέ­χεια των με­γά­λων αντι­ΝΑ­ΤΟι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων του πε­ρα­σμέ­νου Ιούλη καλεί το λαό και τη νεολαία της αργολίδας να συμμετέχει μαζικά την Πέμπτη και ώρα 6:00 στην συγκέντρωση του Π.Α.ΜΕ. στη Πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος για την επέτειο της λαϊκής εξέγερσης του πολυτεχνείου.
Back to Top